สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

LyZ: LyX plugin pro Zotero LyZ: LyX plugin pro Zotero « Slasti a strasti života na moři

LyZ: LyX plugin pro Zotero

LyZ je plugin pro bibliografický manažer Zotero (verze 2 a vyšší), jehož smyslem je zpříjemnit práci s vizuálním editorem pro LaTeX LyX. Bohužel jsem zatím neměl čas přeložit tuto stránku do češtiny. Zdrojový kód je zde: https://github.com/willsALMANJ/lyz.

Máte-li jakékoli dotazy, s radostí na ně odpovím. Pište na petr.simon@gmail.com.

190 comments to LyZ: LyX plugin pro Zotero

 • Christoph

  oh, forgot some important information …
  i am using lyz 2.1 with zotero 2.1.8 on
  firefox 4.01 (windows).

 • greg

  Hi,

  can you add a

  before the right-click menu overlay of ‚Cite in LyX’?
  I think that more clean because it separates the LyZ options from the other stuff especially when additional zotero extensions are installed…

  Thanks for the great plugin!

 • greg

  yes, thanks! :)

  I have another more complicated request: I always find it annoying that lyz inserts the citation in a certain style, namely
  Tyson et al. (2005)
  and not (Tyson et al. 2005) or (2005). Would it be possible to use the last citation style used by the lyx ‚insert citation‘ dialog? Lyx saves this style and will automatically use this one the next time you open the ‚insert citation‘ dialog.
  I am not sure whether that is possible but I think it would be pretty useful…

  Thanks again!

 • Petr

  Unfortunately, I don’t think that is possible (see http://www.lyx.org/trac/browser/lyx-devel/trunk/src/LyXAction.cpp). I think this request appeared here before. I would, however, be happy to be proven wrong.

 • Lucas

  This is a great integration. I´m moving from Word+Zotero to Lyx+Zotero (and would not move to Lyx if there was no Zotero integration). I´m using Windows 7, and the latest Firefox and Zotero. I´ve installed LyX2.0, and LxZ.

  But I´m not able to do step 3 of Installation and Settings. Probably I did not understand the instructions. So can someone explain this step „for dummies“ like me?

  First I did not find the indicated path:
  „Tools > Preferences… > Inputs > Paths and set LyXServer path“ is not available in LyX2.0. There is no „Inputs“ option, or I could not find it.
  I tryed with:
  „Tools > Preferences> LyXServer pipe and set \\.\pipe\lyxpipe “
  is this the correct place?

  also is „\\.\pipe\lyxpipepipe\lyxpipe“ literaly what I should write or I should replace the beggining („\\.\“) with the program path? (I tryed to look for some „pipe“ folder in my computer but did not find it).

  I would appreciate some any hints on this.
  thank you
  Lucas

  • Petr

   Hi Lucas,
   yes it’s LyxServer pipe and you cannot find the path on your computer, it’s not really a file. You just insert „\\.\pipe\lyxpipe“, restart Lyx and you should be set 😉
   Cheers
   Petr

 • Mike

  LyZ was working beautifully and then I updated to LyX 2.01 and it seemed to stop inserting citations.

  Did I fail to do something after updating or is the new version a problem?

 • greg

  Hi, I just tried 2.1.4 with Zotero Standalone but it’s not working for me. LyZ installed but I can’t see the lyz button. Zotero Standalone b2.1 on Mac OS 10.7.1.

  Thanks!

 • Petr

  Thanks Greg. I assume that you can see LyZ enabled in the Addons, right? I don’t have an access to Mac. So far I’ve been able to try only 64bit linux version of Zotero Standalone and it works just fine. There doesn’t seem to be anything special, at least Zotero docs don’t mention it.
  So at this moment, I’m afraid I can’t do much. I’ll post here if there’s some progress. I might get a chance to be around Mac next month.

 • greg

  Just to let you know: It works now after redownloading and reinstalling three or four times. I don’t know what was going wrong… Thanks for the great plugin!

 • greg

  actually, there is still a problem. LyZ does not generate correct citation keys. When I use author-year-title in the settings, LyZ generates citation keys like ‚author-year-title2′. When I don’t let LyZ generate citation keys, everything seems to work…

  • Petr

   Hi greg, can you please check which BibTex traslator you are using? See Lyz settings „Export format (translator)“. Can confirm this behaviour with several citations? I append number after the bibtex key when there are two or more similar keys generated. Thanks

 • greg

  Hi, there is only one available, which is ‚BibTeX‘. And yes, this seems to occur with all citations.

  Thanks!

  • Petr

   Ah sorry, there is only one unless you add other manually. It occurred to me that you write you are using „author-year-title“. There have to be spaces between the elements of the bibtex key. Is that the problem?

 • greg

  yes, that was the problem. I was thinking that the default key used to be „author-year-title“ but apparently I was wrong.

  Thanks!

 • Petr

  Splendid! Sorry I didn’t spot it earlier.

 • ingolf

  I love this addon. It makes my live so much easier. Here is an idea that would make it even better. Currently, it’s kind of difficult to arrange the lyx and the zotero window so that I can easily cite. Why not have a particular LyZ citation window as a features implemented in zotero? For example, take the ‚Item select window‘ (e.g. opens when you add a related item), keep that window open until the user closes it and insert a citation when the user double clicks an item. Maybe that is too much but does the code already exists in Zotero…

  In any case, thanks for the great plugin!

  • Petr

   Thanks a lot :)
   Not sure what you mean by „particular Lyz citation window as feature in zotero“? What is „related item“? Do you mean window with items already in lyx document?

 • ingolf

  no, I mean a FF window with all zotero item that allows the user to more easily pick zotero items and cite them. When you go to ‚Related‘ of any zotero item and add an item, you will see a window with all zotero item from which you can pick one. I thought such as window would make it easier to cite zotero items in lyx because it is less cluttered and citing with double clicking an item would be possible…

 • Petr

  I see. I still don’t understand what you mean by „related“.
  There has been a suggestion to implement keyboard shotcuts which would make citing easier. I was simply putting it off, because of lack of time.
  Lately I was thinking about something like you suggest, except that it would be more of an autocompletion, just like the new default Zotero input in Word or OOo.

 • Mike Sleutel

  First off: Lyz is absolutely great, this is the best thing since sliced bread! I do have a tiny comment I hope you could help me with. I use Lyx 2.0.1, Lyz 2.1.4 and Zotero (previously 2.1.10 but I get the same result with standalone 3.0b2.1) on Windows.

  When I insert an in-text citation in Lyx using Lyz and if I directly after that insert a second other citation without changing the cursor location in Lyx, the two citations are not grouped (e.g. [zhang2006crystal][yoshizaki2006impurityinduced]). To generate correct in-text citations they need to be grouped (e.g. [zhang2006crystal, yoshizaki2006impurityinduced]). If they are not grouped then Lyx doesn’t generate a seperator while typesetting or shortens them when I have more than 3 citations (e.g. 14-19 in stead of 14,15,16,17,18,19). Any suggestions?

  • Petr

   Hi Mike,
   Thanks. There are two ways how to achieve grouped citations:
   1. use CTRL and select more citations in Zotero, then cite. The citations will be grouped. I tend to have materials that get cited together grouped in subfolders in Zotero, so this works most of the time.
   2. insert one by one, then in LyX click on the first citation, which will open the citation dialog and add the other citations from LyX. Then delete the individual citation which are left right after your new grouped citation.

   I thought about „automatic grouping“ when citing one by one, but I didn’t implement it in the end because the method #1 works most of the time for me 😉

 • Hi Petr,

  Will Lyz work with the newly released Zotero 3.0? I love the plugin, but am worried about upgrading to the newest zotero.

  Thanks!

  Tomek

  • Petr

   Hi, I’ve been neglecting LyZ for a while, but 3.0 seems to work just fine. There haven’t been any changes in the Zotero code, so nothing should be broken. I’ve just tested with Standalone and all seems to work. But in any case exercise caution, backup your zotero folder and test first 😉

 • I have Firefox installed, but I mainly use Google Chrome. I’m using Zotero Standalone on Windows. Will LyZ work even when Firefox isn’t open? If not, can I install the necessary part of Firefox as a daemon?

 • Joscha

  Hi Petr, here is a small bug that affects both your LyZ and my zotfile plugin. When you start FF everything works fine. However, when you now close the FF Window and then reopen it without shutting down the application, I am unable to open the LyZ settings window. Maybe this only affects Mac OS because you can close all FF windows without quitting the application but it’s easy to reproduce that below is the message from the error console.
  I tried a couple of things but was unable to fix it in zotfile. Would be good to know if you come up with a solution.

  Error: Zotero is undefined
  Source File: chrome://lyz/content/lyz.js
  Line: 264

  • Petr

   Hello again,
   I don’t know anything about Macs. I am curious, if Zotero works fine. I assume it does. So I would look into their code. I am planning LyZ overhaul soon so I will put this on my todo list, but I don’t have an access to a Mac, so not sure what I can do about it. But I’ll have a look!
   Take care
   Petr