สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

údržba|maintenance údržba|maintenance « The Joys and Sorrows Of a Life At Sea

New bilge pump

We naturally love water, but same as with the fire, it is a good servant, but a bad boss. Recently we found out that our otherwise quite dependent bilge pump Rule 1100 started malfunctioning. First the float switch started to get stuck and refused to get lifted by the water in the bilge. Soon the motor would start working only sporadically and when it did work, it wouldn’t have enough power to lift the water.

I tried to get inside, but the motor is sealed in a plastic body of the pump, so we decided to order a new one, which is by the way, quite improved, the float is hidden so it cannot get dirty and stuck. At the same time we ordered an inline check-valve for our manual bilge pump Gusher 10. We were looking for a similar strainer that we had before, but the advantage of the strainer, other than being able to be attached to the floor, is not so clear to me, so I just attached a piece of strong plastic netting on the check-valve to get a cheap strainer. The netting is naturally important to prevent hard large objects getting into the bilge pump and puncturing the membrane.

Now everything is back in working order and we sleep a tad sounder, i.e. until there’s water in the bilge which triggers an annoyingly alarming buzzer…

20130320-093809.JPG 20130320-093818.JPG

Portlights on Hallberg-Rassy 31 Monsun

The most dreaded item on our TODO list is finally crossed off. The portslights on our Hallberg-Rassy 31 Monsun probably had the original gaskets and all the windows had leaks, some leaked a lot. We were really afraid to remove them, because there was a lot of aluminum corrosion, salt sediments, etc. What if we can’t put them back again?

To get us some time, we finally made storm covers from 1/2″ acrylic sheets, trimmed with thick gasket. The storm cover is held over the broken windows by two or three supports that are placed across the window opening. It works quite well and is easy to deploy. When we removed the first window, we had the storm cover ready in case of a rain.

Storm covers with temporary plywood supports

Storm covers with temporary plywood supports

Detail of backing plate mounting

Detail of backing plate mounting

Continue reading →

Compass adjuster

Compass adjuster

Inexperienced compass adjuster

Another Uneventful (sic) Week Aboard

Continue reading →

Ode to recycling and woodbutchery

We’ve spent last few days trying to further improve our living quarters on Janna. Even though frequent rain showers or outright downpours were against us, we’ve managed to move ahead a bit.

Gutted galley

Gutted galley

Continue reading →

New Photos Documenting Our Latest Progress

Hooray! Our cockpit has been finally restored to its original glory!!! You can have a closer look at how it looks now as well as at a couple of other pictures here.

P1000633.JPG

 

Cockpit Ressurection Album Update

Today we finally finished the caulking! Now we have to wait for 7 days before the sanding and then, hopefully, we will end up with a beautiful teak cockpit! You can have a look at some updated photos here.

P1000597.JPG

New Photos

Finally, we have uploaded a new series of photos on our website – shockingly, the last pictures date back to last year’s summer! The truth is, until the beginning of March, we were mostly preoccupied with studying and thesis writing. Now both of us are only waiting for our defenses (and amazingly it turned out quite well for us – mine is at the end of April and Petr’s at the beginning of May) and so we’ve plunged ourselves into another series of repairs on our boat, so that we can finally move aboard soon! You can see how we fared here.

 

Seznam pro inspekci plachetnice|Survey checklist

Tento seznam jsme si připravili, aby naše amatérská kontrola Janny před koupí.

Byli jsme velmi nezkušení, vlastně jsme v té době v podstatě nebyli na palubě plachetnice.  Ale naše budoucí loď byla v Singapuru a velice brzy jsme zjistili, že najít dobrého námořního inspektora není vůbec snadné. Většina lidí, které jsme oslovili si řekli 1000,- USD za den s tím, že jeden den zabere inspekce a jeden den zabere psaní zprávy… To je dost peněz, ale vzhledem k tomu, že jsme že jsme byli tak nezkušení vypadalo to, že nemáme na vybranou.

Asi dva dny předtím, než jsme si najali jednoho z vytipovaných inspektorů, nám předchozí majitel Janny poslal jeho starou zprávu a shodou okolností to bylo podepsáno tím samým člověkek, kterého jsme si my chtěli najmout. Byla to hrůza! Něco ve stylu: loď má na boku zlatý pruh, tři plachty, vypadá v dobré kondici. Toto měla být práce profesionálního námořního inspektora, zaplacená 2000,- USD!

Continue reading →